Regulamin

REGULAMIN POBYTU DOM BESKIDY – BRENNA

§1

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Domu Beskidy w Brennej obejmującego willę oraz przyległą nieruchomość (dalej określanego jako „Dom Beskidy” lub „Dom”) i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty informacyjno-pobytowej lub dokonanie rezerwacji w formie elektronicznej – mailowej (za pośrednictwem zewnętrznego portalu rezerwacyjnego) i zapłatę całej należności za pobyt.

2. Warunkiem rezerwacji jest dokonanie wpłaty zadatku w terminie do 3 dni roboczych w wysokości 50% ceny, oraz na 30 dni przed planowanym pobytem uiszczenie pozostałej wartości należnej kwoty.

3. W przypadku dokonania rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed planowanym pobytem płatność należy uiścić w pełnej kwocie.

4. W przypadku rezygnacji z pobytu, wpłacony wcześniej zadatek: podlega zwrotowi w 100% jeżeli rezygnacja nastąpi na 30 dni przed planowanym przyjazdem; nie podlega  zwrotowi, jeżeli rezygnacja nastąpi w krótszym terminie niż 30 dni przed planowanym przyjazdem.

5. Usługi świadczone są zgodnie z cennikiem zawartym na stronie internetowej Domu Beskidy lub na stronie portalu rezerwacyjnego.

6. Zgodnie z Uchwałą nr XXXI//266/21 Rady Gminy Brenna z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie opłaty miejscowej  pobierana jest opłata miejscowa w wysokość 2,00 zł od osoby za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

§2

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Domu Beskidy.

2. Zarządzaniem Domem Beskidy zajmuje się:

Firma Instalacyjna „Olek” Leszek Olek („Zarządca”), ul. Panienki 62, 43-340 Kozy.
Osoba do kontaktu: Anita Olek-Kwiczala tel.: 516 658 213, Łukasz Kwiczala tel.: 504 820 594.

§3

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Istnieje możliwość zmiany godzin przyjazdu lub wyjazdu Gości po wcześniejszym kontakcie z Zarządcą.

2.  Niewymeldowanie się do godziny 10:00 skutkować będzie pobraniem z kaucji dodatkowej opłaty za rozpoczęcie kolejnej doby w wysokości 200 (dwieście) zł, za każdą rozpoczętą godzinę.

3. Goście zobowiązani są poinformować Zarządcę  o planowanej godzinie dotarcia do Domu, najpóźniej na 2 godziny przed przyjazdem. 

4. Ewentualny przyjazd przed godziną 15:00 musi zostać uzgodniony z Zarządcą minimum jeden dzień wcześniej.

§4

1. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 6.00.

2. Zakłócanie ciszy nocnej, skutkuje pobraniem z kaucji kary pieniężnej w wysokości 500 (pięćset) zł.

§5

1. Wydanie Domu Gościom oraz jego odbiór następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Przy wydaniu Domu pobierany jest depozyt na poczet ewentualnych zniszczeń i łamania niniejszego regulaminu w wysokości 2.000 (dwa tysiące) złotych, którego rozliczenie następuje przy odbiorze domu przez Zarządcę w dniu wyjazdu.

3. Depozyt zwany dalej kaucją może być wniesiony gotówką lub w formie preautoryzacji na karcie debetowej lub kredytowej, która zostanie zwolniona niezwłocznie po sprawdzeniu obiektu pod kątem ewentualnych zniszczeń. 

4. Dom został przystosowany do wynajmu maksymalnie 12 osób dorosłych i 2 dzieci do lat 12. Nie ma możliwości zakwaterowania większej ilości osób.

5. Gość zobowiązuje się do wypełnienia przed przyjazdem liczbę gości ze wskazaniem ich wieku (bez podawania danych osobowych poszczególnych gości) i wysłania jej do Zarządcy co najmniej 1 dobę przed przyjazdem na adres mailowy brenna@dombeskidy.pl.

6. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domu zostanie pobrana opłata za każdą dodatkową osobę w wysokości 1.000 (tysiąc) złotych za każdą rozpoczętą dobę.

§6

1. Telewizja oraz bieżąca woda w ogrodzie zimowym, będzie dostępna tylko w okresie

letnim oraz – w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych – w sezonie jesienno – zimowym.

2. Drewno
kominkowe jest płatne; cena za drewno w grillowni to 120zł ( sto dwadzieścia złotych)/ za
jedną wnękę. Drewno zlokalizowane na boisku to 60zł (sześćdziesiąt złotych)/ za klatkę.
Opłata za drewno rozliczana jest z kaucji w dniu wyjazdu. Zabrania
się zabierania drewna bezpośrednio z zamkniętych klatek.

§7

1. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych Gości, jeśli szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej lub wskutek siły wyższej, albo powstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła, była u niego zatrudniona albo go odwiedzała.

2. Parking znajdujący się na terenie Domu Beskidy jest parkingiem niestrzeżonym, z tego tytułu nie ponosimy również odpowiedzialności za uszkodzenia, utratę samochodu lub innego pojazdu na nim stojącego oraz nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.

3. Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie w miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu.

§8

1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Domu Beskidy powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.

2. Pokrywane straty będą odliczane od pobranej kaucji, w przypadku gdy pokrycie szkód przewyższy pobraną kaucję zdający, Gość zobowiązuje się pokryć różnicę.

3. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość zobowiązany jest do wyłączenia oświetlenia, urządzeń audiowizualnych oraz zamknięcia drzwi.

4. Goście nie mogą przekazywać Domu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiszczono należną za pobyt opłatę.

§9

W przypadku konieczności przeprowadzenia w czasie pobytu Gości prac administracyjnych lub konserwatorsko-ogrodniczych (tj. w szczególności prac związanych z koszeniem trawnika oraz czyszczeniem basenu) Dom Beskidy zastrzega sobie możliwość wejścia na teren nieruchomości w celu wykonania takich prac.

§10

 1. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe i pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.

 2. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.

 3. Jednocześnie z sauny może korzystać maksymalnie 3 osoby.

 4. Zabrania się:

  1. spożywania w saunie oraz korzystania z sauny pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

  2. wnoszenia opakowań szklanych i innych ostrych narzędzi oraz przedmiotów niebezpiecznych,

  3. przebywania zwierząt w saunie,

  4. jedzenia w saunie,

  5. jakiejkolwiek niedozwolonej ingerencji w wyposażenie obsługujące funkcjonowanie sauny,

  6. powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających w saunie.

 1. Dom Beskidy nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, które wystąpią z wyłącznej winy użytkowników sauny, w tym w szczególności z powodu nieprzestrzegania postanowień Regulaminu.

§11

 1. Basen położony na terenie Domu jest obiektem niestrzeżonym.

 2. Jednocześnie z basenu może korzystać maksymalnie 6 osób.

 3. Z basenu mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań. Zabrania się korzystania z basenu osobom, u których oznaki wskazują na: choroby skórne, w tym grzybice, otwarte skaleczenia, brodawczaka, róża, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, padaczkę, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi.

 4. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w basenie wyłącznie pod opieką osób dorosłych całkowicie odpowiedzialnych za podopiecznych przez cały okres przebywania na terenie Domu.

 5. Zabrania się:

  1. spożywania w basenie oraz korzystania z basenu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

  2. wnoszenia opakowań szklanych i innych ostrych narzędzi oraz przedmiotów niebezpiecznych,

  3. przebywania zwierząt w basenie,

  4. biegania wokół basenu,

  5. wpychania do wody innych użytkowników,

  6. skakania do wody,

  7. wrzucania do wody resztek jedzenia, innych przedmiotów,

  8. zakazuje się jedzenia, picia oraz żucia gumy w basenie,

  9. zanieczyszczenia wody basenu,

  10. jakiejkolwiek niedozwolonej ingerencji w wyposażenie obsługujące funkcjonowanie basenu,

  11. powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających w basenie.

 6. Dom Beskidy nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, które wystąpią z wyłącznej winy użytkowników basenu, w tym w szczególności z powodu nieprzestrzegania postanowień Regulaminu.

§12

 1. Na terenie obiektu znajduje się biokominek. Nakazuje się użytkowania go zgodnie z jego zastosowaniem opisanym poniżej.

 2. Instrukcja użytkowania biokominka:

  1. zabrania się dolewania paliwa do palącego się biokominka,

  2. palący się biokominek jest gorący,

  3. uzupełnienia biopaliwa można dokonać jedynie na wychłodzonym urządzeniu,

 1. biopojemnik może być gorący jeszcze przez kilkadziesiąt minut po wygaszeniu ognia,

 2. rozpalanie powinna przeprowadzać osoba pełnoletnia, przestrzegając wszystkich zasad bezpieczeństwa,

 3. jedynym dozwolonym paliwem możliwym do stosowania w biopojeminku jest paliwo kominkowe na bazie bioalkoholu,

 4. palenie innych materiałów i substancji w biokominku może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, pożaru lub ciężkiego poparzenia ciała,

 5. przebywające w pobliżu pracującego urządzenia dzieci lub inne osoby nieświadome nie powinny pozostawać bez nadzoru,

 6. pobliżu biokominka nie należy umieszczać materiałów łatwopalnych,

 7. urządzenie nie jest przystosowane do pracy ciągłej,

 8. biokominek pełni jedynie funkcję dekoracyjną i nie może być wykorzystywany w charakterze grzejnika,

 9. zabrania się umieszczania materiałów łatwopalnych na biokominku,

 10. palący się biokominek nie może pozostawać bez nadzoru,

 11. zakazane jest sztuczne podsycanie ognia poprzez tworzenie podmuchów,

 12. dmuchanie w ogień jest zakazane,

 13. paliwo do biokominka należy uzupełniać wyłącznie za pomocą lejka.

§13

    1. Na terenie obiektu znajduje się jacuzzi całoroczne. Nakazuje się użytkowania go zgodnie z jego zastosowaniem opisanym poniżej.

    2. Jednocześnie z jacuzzi może korzystać maksymalnie 6 osób.

    3. Maksymalna temperatura wody to 40 stopni Celsjusza.

    4. Z jacuzzi mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań. Zabrania się korzystania z jacuzzi osobom, u których oznaki wskazują na: choroby skórne, w tym grzybice, otwarte skaleczenia, brodawczaka, róża, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, padaczkę, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi.

    5. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w jacuzzi wyłącznie pod opieką osób dorosłych całkowicie odpowiedzialnych za podopiecznych przez cały okres przebywania na terenie Domu.

    6. Gość zobowiązany jest do:

     1. zakrywania jacuzzi specjalną pokrywą, gdy nie jest wykorzystywane,

     2. odwieszać pokrywę na specjalny uchwyt, gdy jacuzzi jest używane.

    1. Zabrania się:

     1. spożywania w jacuzzi oraz korzystania z jacuzzi pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

     2. wnoszenia opakowań szklanych i innych ostrych narzędzi oraz przedmiotów niebezpiecznych,

     3. przebywania zwierząt w jacuzzi,

     4. układania pokrywy na kamienie, beton, deski itp.,

     5. jakiejkolwiek niedozwolonej ingerencji w wyposażenie obsługujące funkcjonowanie jacuzzi,

     6. powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających w jacuzzi.

 1. Dom Beskidy nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, które wystąpią z wyłącznej winy użytkowników jacuzzi, w tym w szczególności z powodu nieprzestrzegania postanowień Regulaminu.

 2. Wszystkie zniszczenia wanny bądź pokrywy spowodowane przez Gości będą rozliczane z kaucji na podstawie dokumentację zdjęciowej jacuzzi.

§14

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe obowiązuje zakaz:

 1. palenia wyrobów tytoniowych (w tym papierosów elektronicznych) na terenie Domu, poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz przechowywania w pokojach materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń,

 2. używania grzejników elektrycznych, grzałek oraz kuchenek elektrycznych i gazowych (nie należących do wyposażenia Domu),

 3. rozpalania grilla na terenie obiektu w miejscach do tego nie wyznaczonych i bez zachowania szczególnej ostrożności,

 4. pozostawienia nie zakręconych kranów instalacji wodociągowej, latarni grzewczych oraz nie włączonego oświetlenia po wyjściu z Domu,

 5. przechowywania na terenie obiektu materiałów niebezpiecznych, m. in. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych czy drażniących.

 1. W przypadku niestosowania się do wyżej wymienionych zakazów, zarządca obiektu ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług.

§15

W przypadku pożaru lub innego zagrożenia wszystkie osoby przebywająca na terenie Domu zobowiązane są postępować zgodnie z wywieszoną w obiekcie instrukcją przeciwpożarową.

§16

 1. Teren Domu Beskidy jest monitorowany. Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Domu Beskidy oraz zabezpieczenia Domu.

 2. Monitoring obejmuje zasięgiem wyłącznie ciągi komunikacyjne.

 3. Nagrania przechowywane są w pamięci wewnętrznej urządzenia przez trzy tygodnie.

 4. Administratorem danych jest firma Speed Car sp. z o.o. Szczegółowe informacje dotyczące administratora danych oraz sposobu przetwarzania danych zawarte są na stronie internetowej: https://www.speedcar.pl/pliki-do-pobrania/.

 5. Do nagrań dostęp ma administrator danych i odtwarza je wyłącznie w sytuacji spornej lub przekazuje upoważnionym organom w uzasadnionych przypadkach.

§17

W Domu obowiązuje zakaz organizowania wieczorów panieńskich, kawalerskich itp.

§18

Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz przebywania zwierząt. W przypadku stwierdzenia przez Zarządcę, że zakaz ten został naruszony, Gość zobowiązany będzie do zapłaty opłaty dodatkowej w wysokości 1.000 (tysiąc) złotych, która może zostać potrącona z wpłaconej kaucji.

§19

Dom Beskidy może odmówić przyjęcia lub zakończyć świadczenie usług przed końcem pobytu Gościa, który rażąco naruszył Regulamin lub w inny sposób zakłócił funkcjonowanie obiektu.

§20

 1. Dom Beskidy świadczy usługi zgodnie z opisem zawartym na stronie internetowej obiektu.

 2. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług w formie pisemnej.

 3. Wszelkie reklamacje przyjmuje Zarządca.

 4. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług

§21

 1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Domu Beskidy, na terenie obiektu oraz przekazana Gościom w momencie podpisania karty meldunkowej.

 2. Potwierdzenie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.